• ภาษาไทย
    • English

You are here

หลักสูตรการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตร
 
รายละเอียด
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
    Bachelor of Science Program in Plant Science
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    Bachelor of Science Program in Animal Science

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
    Bachelor of Science Program in Fisheries

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
    Bachelor of Science Program in Landscape Technology

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
    Bachelor of Science Program in Agricultural Mechanization

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
    Bachelor of Science Program in Agricultural Development
    and Agribusiness Management
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Thai