• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณาจารย์ สาขาประมง

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิ์พันธ์

หัวหน้าสาขาประมง

thammanoon_ng@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นางสาวอัมพร  รัตนมูสิก

อาจารย์ประจำสาขา

amporn_rit_fish@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

 

ผลงานวิชาการ :

ดร.มณี   ศรีชะนันท์

อาจารย์ประจำสาขา

manee.s@rmutsv.ac.th 

srimanee_psu@yahoo.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.นิอร  จิรพงศธรกุล

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สัมพันธ์  พรหมหอม

อาจารย์ประจำสาขา

nsamphan@yahoo.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.วรรณิณี  จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

wannaneeja@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.นรสิงห์  เพ็ญประไพ

อาจารย์ประจำสาขา

norasing_p@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ

อาจารย์ประจำสาขา

e_aquatic1@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป

อาจารย์ประจำสาขา

siripong.qhm@gmail.com

เพิ่มเติม

 
Thai