• ภาษาไทย
    • English

You are here

กองนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

กองนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

Date: 
Thu, 03/16/2023 - 11:45