• ภาษาไทย
    • English

You are here

กำหนดการรายงานตัวผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโควตาทุกรอบ (ตั้งแต่รอบ1 - ปัจจุบัน)

กำหนดการรายงานตัวผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโควตาทุกรอบ (ตั้งแต่รอบ1 - ปัจจุบัน) 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโควตาทุกรอบ (ตั้งแต่รอบ1 - ปัจจุบัน) ที่ยังไม่ได้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ดำเนินการมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 

ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่)

โดยให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโควตาทุกรอบ จัดเตรียมเอกสารและคาใชจาย ดังนี้ คลิกที่นี้

Date: 
Wed, 03/11/2015 - 14:45 to Thu, 04/30/2015 - 14:45