• ภาษาไทย
    • English

You are here

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thu, 10/31/2019 - 14:45