• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรภาคปกติ)

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารการจัดการกองทุน และการดูแลกองทุน

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญส่ง Concpet paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน

ขอเชิญส่ง Concpet paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน

สำเนาคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

สำเนาคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี