• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

กองนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ศาลากลางจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศาลากลางจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ

สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ 

1. แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเลกทรอนิค ตำบลนาหมื่นศรี จ.ตรัง

2. ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเพื่อรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ

สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หนังสือ 2 ฉบับ 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์ชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail กลางของสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์ชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail กลางของสถาบันฯ โดยชื่อว่า saraban@pit.ac.th สําหรับใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์