• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่า2019

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่า2019

ข้อเสนอแนะในการประชุมศูย์ปฏิบัติการโควิด

ข้อเสนอแนะในการประชุมศูย์ปฏิบัติการโควิด

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม(Premium Gift)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม(Premium Gift)

แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซด์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซด์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

จุลสารช่อดอกปีบประจำเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564

จุลสารช่อดอกปีบประจำเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564

ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด

ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด