• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน

แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน

การรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

การรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญรับเข้ารับฟังการนำเสนอนโยบายของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์

ขอเชิญรับเข้ารับฟังการนำเสนอนโยบายของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดทำคู่สำเนาฉบับ

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดทำคู่สำเนาฉบับ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1

ข้อสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการโควิด

ข้อสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการโควิด

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการการระบายขอโรคติเชื้อไวรัส

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการการระบายขอโรคติเชื้อไวรัส

เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งปฏิทินการศึกษา

เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งปฏิทินการศึกษา