• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณาจารย์ สาขาพืชศาสตร์

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.สกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

sakulrat_s@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.นภัสวรรณ  เลี่ยมนิมิตร

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ทิพาวรรณ   ทองเจือ

อาจารย์ประจำสาขา

kai_thipawan@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สุวรรณษา   ชูเชิด

อาจารย์ประจำสาขา

suwansa-chuchert@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.จรัญ  ไชยศร

อาจารย์ประจำสาขา

charun_chai@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล

อาจารย์ประจำสาขา

puttakan_t@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สมยศ   ศรีเพิ่ม

อาจารย์ประจำสาขา

sriperm2505@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

pvanich@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.พรศิลป์  สีเผือก

อาจารย์ประจำสาขา

spornsil@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.สำรอง  ใส่ละม้าย

อาจารย์ประจำสาขา

samrong98989@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.พิมล  เที่ยงธรรม

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.ปราณี  รัตนานุพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

pranee.r@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.สุดนัย  เครือหลี

อาจารย์ประจำสาขา

sudanai_nang@yahoo.co.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์ชลชาสน์  ช่วยเมือง

อาจารย์ประจำสาขา

chon_1025@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์   ปรีชา

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ

อาจารย์ประจำสาขา

suneerats@gmail.com

เพิ่มเติม

 

 

Thai