• ภาษาไทย
    • English

You are here

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นางศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนาค

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

wan_60thong@hotmail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นางสาววรรณฤดี  ทองจันทร์แก้ว

นักวิชาการเกษตร

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสราวุธ   จันทร์สุกศรี

นักวิชาการเกษตร

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นางสาวพิทยา  เกิดนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mam_koethoon@hotmail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายธงชัย  น้ำขาว

นักวิชาการเกษตร

numkhao10@hotmail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสุธาเทพ  ศรีอาวุธ

นักวิชาการเกษตร

sutathap@thaimail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายธเนษฐ  โชติกมาศ

นักวิชาการเกษตร

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายเวชพงษ์  ศรีน้อย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสมรักษ์  พรหมเวช

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายพนา  ทองแก้ว

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสุชาติ  ยี่สุ่น

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายวรพรรณ  สุกใส

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายอาวุธ  ชัยชาญ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายธีระพงค์  พรหมเวช

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายชนะพล  เพชรอาวุธ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสำราญ  เจริญลาภ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายประคำ  ศรีสุขใส

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายดำรงค์  ยี่สุ่น

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ข้อมูลส่วนตัว :

นายสายัญ  ชัยชาญ

พนักงานห้องทดลอง

-

เพิ่มเติม

 

Thai