สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
NVIDIA.com CSS Drop-Down Menu Theme | Free CSS Drop-Down Menu Framework
ปรัชญา  "ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง"
   
Untitled Document
เกี่ยวกับสาขา
หลักสูตรที่เปิดสอน
งานทะเบียน ทุ่งใหญ่
งานทะเบียน ไสใหญ่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ

 
 

                 สาขาเกษตรกลวิธาน สังกัดอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ โดยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในปี พ.ศ. 2527 ต่อมาได้เปิดสอนเพิ่มในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

                
                 ปัจจุบันสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2548  โดยสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

               เกษตรกลวิธาน ศาสตร์แห่งการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมาช่วยทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานคน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ กระบวนการปลูกการให้อาหารพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตตลอดจนถึงระบบการจัดการขนส่งผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
               สาขาเกษตรกลวิธาน มุ่งหวังผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และเป็นคนดีที่สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ออกสู่ภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื่อนำประเทศไทยสู่ผู้นำทางการเกษตรของโลก

                                        
                                      

 Untitled Document

สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110   โทรศัพท์ : 0 7532 9936