สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
NVIDIA.com CSS Drop-Down Menu Theme | Free CSS Drop-Down Menu Framework
ปรัชญา  "ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง"
   
Untitled Document
เกี่ยวกับสาขา
หลักสูตรที่เปิดสอน
งานทะเบียน ทุ่งใหญ่
งานทะเบียน ไสใหญ่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ

 
 
 

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มีคุณภาพมีประโยชน์สามารถแก้ปัญหาให้กับสังคมได้
สังคมได้รับการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สังคมสามารถดำรงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

        
 


Untitled Document

สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110   โทรศัพท์ : 0 7532 9936