• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะผู้บริหาร

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม 

ผศ.ธรรมศักดิ์   พุทธกาล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

อาจารย์ธันย์นรีย์   โมราศิลป์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ผศ.ดร.ประพจน์   มลิวัลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

-

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

-

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

-

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ผศ.ดร.เสน่ห์   รักเกื้อ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

อาจารย์บุญธรรม   แสงแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ดร.สุดนัย   เครือหลี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ผศ.ดร.พัชราภรณ์   วาณิชย์ปกรณ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ผศ.เผด็จ   สังขไพฑูรย์

รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ดร.เศรษฐวัฒน์   ถนิมกาญจน์

หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์

-

รายละเอียด

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

เพิ่มเติม

ดร.รัตนา   อุ่นจันทร์

รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์

-

รายละเอียด

 
 
Thai