• ภาษาไทย
    • English

You are here

หลักสูตรการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาประมง

วท.บ.สาขาวิชาประมง

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

วท.บ.สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาประมง

วท.บ.สาขาวิชาประมง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

 

 

 

 

 
Thai