• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สมชาย  เรืองสว่าง

อาจารย์ประจำสาขา

somchai.r@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ชวกร  มุกสาน

อาจารย์ประจำสาขา

chavakorn.m@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์ปิติพัฒน์  บุตรโคตร

อาจารย์ประจำสาขา

pitipat.b@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.เศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์

อาจารย์ประจำสาขา

satthawat.t@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.เสน่ห์  รักเกื้อ

อาจารย์ประจำสาขา

sanae.r@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์นศพร  ธรรมโชติ

อาจารย์ประจำสาขา

nasaporn.t@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์ชโลธร  ศักดิ์มาศ

อาจารย์ประจำสาขา

chalotron.s@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์อนุวัฒน์  รัตนรัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

anuwat.r@rmutsv.ac.th

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.สุทธิพร  เนียมหอม

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

 

Thai