• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

 

 ข่าวกิจกรรม

 

 รอบรั้วคณะ

 

 International Affairs

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร 2567

 

 SDGs12

 

 ปฏิทินการศึกษา

 

 สารจากคณบดี

"เป็นสถาบันที่เข้มแข็งทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"

 

การบริการคณะเกษตรศาสตร์

e-service.rmutsv.ac.th

e-service.rmutsv.ac.th

e-service.rmutsv.ac.th

e-service.rmutsv.ac.th

 

 

 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย


e-service.rmutsv.ac.th

epassport.rmutsv.ac.thระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิตระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร