• ภาษาไทย
    • English

You are here

หลักสูตรการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 พื้นที่ (พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ่) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้

 

 

 

Thai