• ภาษาไทย
  • English

You are here

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
 • “สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน"
วิสัยทัศน์
 • เป็นสถาบันที่เข้มแข็งทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก)กิบัติคุณภาพ พัฒนาชุมชนอย่างยุ่งยืน สู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
 • ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ  และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
 • ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต  การบริการ ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

เอกลักษณ์
 • “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ"

 

อัตลักษณ์ (นักศึกษา)
 • “บัณฑิตนักปฏิบัติ"

 

ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ (นักศึกษา)
 • เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
 • คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม(นักศึกษา)
 • “มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร 
 • เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน     
 • คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น   
 • มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
 • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล         
 • รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม 
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม   
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

นโยบายการบริหารจัดการ
Thai