• ภาษาไทย
  • English

You are here

งานบริการบุคลากร

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลงานบริการบุคลากร
 • ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  รอบการประเมิน 
  • คลิกที่นี้ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   (รอบ 2 ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563)
  • คลิกที่นี้ :  ตารางผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด
   (รอบ 2 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม
    2563)
,uok8,

 

Thai