• ภาษาไทย
  • English

You are here

งานบริการบุคลากร

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลงานบริการบุคลากร
 • ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  รอบการประเมิน 
  • คลิกที่นี้ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   (รอบ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)
  • คลิกที่นี้ :  ตารางผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด
   (รอบ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
   )
,uok8,

 

Thai