• ภาษาไทย
    • English

You are here

โครงการงานฟาร์ม ประจำปี 2557

 

ชื่อโครงการ
สาขาพืชศาสตร์ รายละเอียด
     1. โครงการสวนมังคุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการเรือนเพาะชำไม้ผล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     3. โครงการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     4. โครงการผลิตกึ่งตายางพันธ์ุดีเพื่อจำหน่าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     5. โครงการเพาะเห็ด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     6. โครงการสวนปาล์มน้ำมัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     7. โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อการค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     8. โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเชิงธุรกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     9. โครงการสวนมะพร้าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     10. โครงการเรือนเพาะชำไม้ประดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     11. โครงการปลูกสร้างสวนยางกรีด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาพืชศาสตร์ 11 โครงการ

 

 

ชื่อโครงการ
สาขาสัตวศาสตร์ รายละเอียด
     1. โครงการงานฟาร์มแพะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     3. โครงการงานฟาร์มสัตว์ปีก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     4. โครงการงานฟาร์มสุกร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาสัตวศาสตร์ 4 โครงการ

 

 

ชื่อโครงการ
สาขาประมง รายละเอียด
     1. โครงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้เพื่อจำหน่าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาประมง 2 โครงการ

 

 

ชื่อโครงการ
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รายละเอียด
     1. โครงการการผลิตพรรณไม้เพื่อการจัดตกแต่งสถานที่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 โครงการ

 

 

ชื่อโครงการ
สาขาเกษตรกลวิธาน รายละเอียด
     1. โครงการบริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และยานพาหนะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาเกษตรกลวิธาน 1 โครงการ

 

Thai