• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์

อาจารย์ประจำสาขา

phadetsang@yahoo.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

ksoisuwan52@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.นันทนา  ช่วยชุวงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

nantanachu@yahoo.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.องอาจ  อินทร์สังข์

อาจารย์ประจำสาขา

oinsung@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์สุรินทร์  สิทธิชัย

อาจารย์ประจำสาขา

surin2507@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ดร.ณปภัช  ช่วยชูหนู

อาจารย์ประจำสาขา

ksoisuwan52@gmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.สมบัติ  ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

sombut288@hotmail.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.ถนัด  รัตนานุพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

tanad.r@msn.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

อาจารย์บุญธรรม  แสงแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

-

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.ดร.ประพจน์  มลิวัลย์

อาจารย์ประจำสาขา

prapot4266@yahoo.com

เพิ่มเติม

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร

อาจารย์ประจำสาขา

kid2517@hotmail.com

เพิ่มเติม

 
Thai