• ภาษาไทย
    • English

You are here

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นางสาววรรณดี  อ่อนน้อม

นักวิทยาศาสตร์

dee_2499@hotmail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

-

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายประภาส  จิตจำนงค์

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นางอรนุช  จิตตารมย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ob-meana@yahoo.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นางเพชรารัตน์  หนูเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

petcharatat@hotmail.com

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายบุญสร้าง  พงศ์สว่าง 

ช่างไม้

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายเสกศักดิ์  น้ำรอบ

นักวิชาการสัตวบาล

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายบุญส่ง  สังวัง

ช่างไม้

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายอาคม  แจ้งใจ

นักวิชาการสัตวบาล

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายธิติพงษ์  นกแก้ว

นักวิชาการสัตวบาล

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายอรุณ  ทองไชย

พนักงานเลี้ยงสัตว์

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายสมเกีตรติ  น้อยทอง

พนักงานเลี้ยงสัตว์

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายวีรพงษ์  พงค์สว่าง

พนักงานเลี้ยงสัตว์

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายเอกสิทธิ์  สำลีร่วง

พนักงานเลี้ยงสัตว์

-

เพิ่มเติม

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

E-mail :

ผลงานวิชาการ :

นายสถาพร  พรหมเวช

พนักงานเลี้ยงสัตว์

-

เพิ่มเติม

     

 

Thai