• ภาษาไทย
    • English

You are here

คู่มือการให้บริการงานบริหารและวางแผน

 

คู่มือการให้บริการงานบริหารและวางแผน

คลิกที่นี้ 1. คู่มือการให้บริการ-การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คลิกที่นี้ 2. คู่มือการให้บริการการขออนุมัติเดินทางไปราชการและยืมเงิน-ไม่เกิน-300000-บาท

คลิกที่นี้ 3. คู่มือการให้บริการการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย

 

 

 

 

 
Thai