• ภาษาไทย
    • English

You are here

คู่มือการให้บริการงานวิชาการและวิจัย

 

คู่มือการให้บริการงานวิชาการและวิจัย

คลิกที่นี้ 1. คู่มือการให้บริการการขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชา

คลิกที่นี้ 2. คู่มือการให้บริการการยื่นขอแก้-I สำหรับนักศึกษา

คลิกที่นี้ 3. คู่มือการให้บริการการเทียบโอนผลการเรียน

คลิกที่นี้ 4. คู่มือการให้บริการการรักษาสภาพนักศึกษา

คลิกที่นี้ 5. คู่มือการให้บริการการขอคืนสภาพนักศึกษา

คลิกที่นี้ 6. คู่มือการให้บริการการขอสำเร็จการศึกษา

คลิกที่นี้ 7.คู่มือการให้บริการการขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

คลิกที่นี้ 8. คู่มือการให้บริการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณ ววน.

 

 

 

 

 
Thai