• ภาษาไทย
    • English

You are here

โครงการงานฟาร์ม ประจำปี 2558

 

ชื่อโครงการ
สาขาพืชศาสตร์ รายละเอียด
     1. โครงการสวนมังคุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการเรือนเพาะชำไม้ผล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     3. โครงการปลูกสร้างสวยยางกรีด(สวนยางรับการสังเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     4. โครงการผลิตกึ่งตายางพันธ์ุดีเพื่อจำหน่าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     5. โครงการเพาะเห็ด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     6. โครงการสวนปาล์มน้ำมัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     7. โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อการค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     8. โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเชิงธุรกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     9. โครงการสวนมะพร้าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     10. โครงการเรือนเพาะชำไม้ประดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาพืชศาสตร์ 10 โครงการ

 

ชื่อโครงการ
สาขาสัตวศาสตร์ รายละเอียด
     1. โครงการงานฟาร์มแพะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     3. โครงการงานฟาร์มสัตว์ปีก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     4. โครงการงานฟาร์มสุกร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาสัตวศาสตร์ 4 โครงการ

 

ชื่อโครงการ
สาขาประมง รายละเอียด
     1. โครงการผลิตปลาเนื้อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการผลิตปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาประมง 2 โครงการ

 

ชื่อโครงการ
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รายละเอียด
     1. โครงการการผลิตพรรณไม้เพื่อการจัดตกแต่งสถานที่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 โครงการ

 

ชื่อโครงการ
สาขาเกษตรกลวิธาน รายละเอียด
     1. โครงการบริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และยานพาหนะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     2. โครงการเกษตรกลวิธานคาร์แคร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาเกษตรกลวิธาน 2 โครงการ

 

ชื่อโครงการ
สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร รายละเอียด
     1. โครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

1 โครงการ

Thai