• ภาษาไทย
    • English

You are here

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและผงถ่านต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของพรมมิ

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและผงถ่านต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของพรมมิ

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

เรื่อง “ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและผงถ่านต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของพรมมิ” 

โดย  สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ ทิวา รักนิ่ม และทัศนี ขาวเนียม

ในการประชุมวิชาการพืชศาสตร์ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558

 

Thai