• ภาษาไทย
    • English

You are here

Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa monnieri L.

รางวัล The best  paper in the field of Agricultural and Biology

Entitled “Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa monnieri L.”

โดย Sakularat Sanputawong, Tiwa Raknim and Sompong Te-chato

ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7thRMUTNC)

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC)

ระหว่าง วันที่ 1-3 กันยายน 2558

 

 

Thai