• ภาษาไทย
    • English

You are here

ผลของสิ่งก่อกลายพันธุ์ต่อการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Cadamine lyrata

นางสกุลรัตน์   แสนปุตะวงษ์, ทิวา  รักนิ่ม, ทัศนี   ขาวเนียม
ภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาดอกไม้ประดับ
เรื่อง ผลของสิ่งก่อกลายพันธุ์ต่อการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Cadamine lyrata

Thai