• ภาษาไทย
    • English

You are here

ผลกระทบของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาชีพและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในบริเวณรอบๆ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง
ภาคบรรยาย ด้านสังคมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง ผลกระทบของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาชีพและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในบริเวณรอบๆ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Thai