• ภาษาไทย
    • English

You are here

ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป นางมณี  ศรีชะนันท์และนางกนกรัตน์  ทองสร้อย อาจารย์ประจำสาขาประมง

นางสาวธัชพรรณ บุญธรรม นักศึกษาสาขาประมง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เรื่อง การใช้สารสกัดจากผลปาล์มเพื่อการเร่งสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus)

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560

Thai