• ภาษาไทย
    • English

You are here

ผลของเชื้อราต่อคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องผลของเชื้อราต่อคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน

ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องผลของเชื้อราต่อคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน  ในการประชุมวิชชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

Thai