• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้
1 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพิช
  1.1 ข้อมูลหลักสูตร คลิกที่นี้
  1.2 รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท คลิกที่นี้
2 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  2.1 ข้อมูลหลักสูตร คลิกที่นี้
  2.2 รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท คลิกที่นี้
3 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
  3.1 ข้อมูลหลักสูตร คลิกที่นี้
  3.2 รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท คลิกที่นี้
     

 

Date: 
Tue, 06/23/2015 - 11:30