• ภาษาไทย
    • English

You are here

งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์

รายงานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 
  • คลิกที่นี้ : การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาลและจันทนา   ขวัญใจ)
  • คลิกที่นี้ : การนำเสนอแบบบรรยาย งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 (ดร.พัชราภรณ์   วาณิชย์ปกรณ์) 
  • คลิกที่นี้ International Fisheries Symposium (ดร.วรรณิณี   จันทร์แก้ว)
  • คลิกที่นี้ การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ดร.สกุลรัตน์   แสนปุตะวงษ์, ทิวา  รักนิ่ม และทัศนี   ขาวเนียม)
แบบฟอร์งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560
Thai