• ภาษาไทย
  • English

You are here

คู่มือปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์

 
 
 • คลิกที่นี้ 1. บทนำงานวิชาการและวิจัย
 • คลิกที่นี้ 1.1 กระบวนการปฏิบัติงานหลักสูตร  และงานทะเบียนและวัดผล
 • คลิกที่นี้ 1.2 กระบวนการปฏิบัติงานการรับรักศึกษาใหม่
 • คลิกที่นี้ 1.3 กระบวนการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
 • คลิกที่นี้ 1.4 กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
 • คลิกที่นี้ 1.5 กระบวนการปฏิบัติงานดำเนินโครงการฝ่ายวิชาการ
 • คลิกที่นี้ 1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คลิกที่นี้ 1.7 กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 • คลิกที่นี้ 1.8 กระบวนการดำเนินการโครงการวิจัย
 • คลิกที่นี้ 1.9 กระบวนการการงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
 • คลิกที่นี้ 1.10 กระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณงานบริการวิชาการ
 • คลิกที่นี้ 1.11 กระบวนการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
 
 

 

Thai