• ภาษาไทย
    • English

You are here

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
  • มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ประกอบการ ตลาดแรงงานและ AEC 
  • มุ่งพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  • ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  • มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสารสนเทศอย่างเพียงพอ และใช้ทรัพยากรของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
Thai