• ภาษาไทย
    • English

You are here

นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และบริการชุมชน

นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และบริการชุมชน
  • ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล TCI ในประกาศของ สมศ. และ SJR และในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus เพิ่มขึ้น
  • ส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น
  • มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน สังคม โดยพิจารณาความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ
  • สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชน ภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน
Thai