• ภาษาไทย
  • English

You are here

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการ กีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 • จัดให้มีโครงการการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมแก่นักศึกษา 
 • สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
 • จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา
 • จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการ ตลอดจนจัดมีการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
 • จัดให้มีโครงการให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษา 
 • จัดให้มีโครงการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา
 • จัดให้มีโครงการให้ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
 • ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
 • มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
Thai