• ภาษาไทย
  • English

You are here

นโยบายด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

นโยบายด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการ

 • มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
 • มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
 • ผู้บริหารมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีแก่ทุกหน่วยงาน/บุคลากร
 • มีการกำกับ ติดตามและวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
 • มีการรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะและมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • ผู้บริหารมีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
 • มีการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนให้บุคลากรมีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
 • มีระบบการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการบริหาร มีการตัดสินใจร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย/สาขา เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Good Governance)

ด้านการประกันคุณภาพ

 • มีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 • มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
 • มีกลไกในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Thai