• ภาษาไทย
    • English

You are here

นโยบายด้านพัฒนาการทำนุศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านพัฒนาการทำนุศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทำนุศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลกร รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  • สนับสนุนให้การจัดทำโครงการด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแก่นักศึกษา บุคลากรและมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
  • ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
  • มีการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมการจัดกิจกรรม มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Thai