• ภาษาไทย
    • English

You are here

นโยบายด้านพัฒนาบุคคล

นโยบายด้านพัฒนาบุคคล
  • สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมา/ประชุมทางวิชาการ ทั้งภายนอกและภายนอก เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสในการปรับคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นและการขอผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
  • ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ(บทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา)เพิ่มขึ้น
  • จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 50 มีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงาน 
  • จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
  • จัดให้มีการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร
  • จัดให้บุคลากรมีสวัสดิการตามความเหมาะสม
Thai