• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญส่ง Concpet paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน

ขอเชิญส่ง Concpet paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน

สำเนาคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

สำเนาคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น Microsoft Excel 2019

โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น Microsoft Excel 2019

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลจัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-ฉบับที่-85

ข้อมูลจัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-ฉบับที่-85