• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

หนังสือประชาสัมพันธ์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทย์

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทย์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9