• ภาษาไทย
    • English

You are here

การตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขอนามัยตามแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวง อว.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขอนามัยตามแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

Date: 
Sun, 07/19/2020 - 01:15