• ภาษาไทย
  • English

You are here

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด

 

ระบบสารสนเทศส่วนกลาง

 • เอกสารแบบฟอร์มบริการงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • คลิกที่นี้ : คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
   การศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558) จาก สมศ.
  • คลิกที่นี้ : กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปี 2557
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • คลิกที่นี้ : รายชื่อคณาจารย์ในสังกัด คณะเกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • คลิกที่นี้ : คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • คลิกที่นี้ : แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • คลิกที่นี้ : กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2558
  • คลิกที่นี้ : คลังความรู้-แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
  • คลิกที่นี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
 • ​เอกสารประเมินการดำเนิน SAR ระดับหลักสูตร
 • องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
  • คลิกที่นี้ : ตัวบ่งชี้ 2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
  • คลิกที่นี้ : ตัวบ่งชี้ 2.2 แบบสอบภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
  • คลิกที่นี้ : ตัวบ่งชี้ 3.1 แบบบันทึกผลการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
  • คลิกที่นี้ : แบบบันทึกการคำปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
  • คลิกที่นี้ : ตัวบ่งชี้ 4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 • องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  • คลิกที่นี้ : ตัวบ่งชี้ 5.4 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • คลิกที่นี้ : แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  • คลิกที่นี้ : แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

 

 

ผลงานรางวัล

 

 

 

 

Thai