• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประชุมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ยกร่าง คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ยกร่าง คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการสาขาวิชา

สอดคล้องทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

Date: 
Sun, 07/19/2020 - 01:15