• ภาษาไทย
    • English

You are here

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน

 

Date: 
Fri, 06/04/2021 - 11:30