• ภาษาไทย
    • English

You are here

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัด “โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือกิจกรรมนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขอขอบคุณท่านวิทยากร นางจันตินา สุชาฎา เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Date: 
Mon, 08/16/2021 - 10:45