• ภาษาไทย
    • English

You are here

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

วันที่ 11 สิงหาคม 2564  คณะเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
---------------------
โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษา 
และบุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อสะท้อนข้อมูลและนำผลการดำเนินงานมาวางแผนกำหนดแนวทาง ระบบ กลไก วิธีการ และแผนการพัฒนาการดำเนินของคณะต่อไป และโอกาสนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน ไว้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Date: 
Mon, 08/16/2021 - 10:45