• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
- อาจารย์ไพศาล กะกุลพิมพ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจเกษตร
- อาจารย์ชนะดล  สุภาพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์
- อาจารย์นวลนพมล ศรีอุทัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์
- อาจารย์อาทิตย์  สวัสดิรักษา อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ
- อาจารย์อุกฤษฎ์​  ชำมริ​ อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ

Date: 
Mon, 08/16/2021 - 10:45