• ภาษาไทย
    • English

You are here

การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance :: AUN-QA)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance :: AUN-QA)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance :: AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี 
- รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง อาจารย์เกษียณอายุราชการ ประธานกรรมการ
- อ.กานต์พิชชา ดุลยะลา  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมการ
- ผศ.ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ

Date: 
Mon, 08/16/2021 - 10:45