• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 4 (โควตาลูกพระพิรุณ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบ

ที่ 4 (โควตาลูกพระพิรุณ) ประจำปีการศึกษา 2567

  1. ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th  
    พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission  และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย NEXT  และหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม  2566
  2. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php  
    ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2567
  3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของคณะ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
Date: 
Tue, 10/10/2023 - 14:30